الگوهای جدید سوالات لغت کنکور سراسری

folder_openمقالات
commentبدون دیدگاه
الگوهای جدید سوالات لغت کنکور سراسری

از کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ الگویی در سؤالات لغت کنکور مورد توجه طراحان کنکور سراسری قرار گرفت که تا پیش از آن در هیچ کنکوری دیده نشده بود. در این الگو طراح از داوطلبان می‌خواهد گزینه‌ای را انتخاب کنند که در آن برای تعداد بیشتری از لغات، معانی مناسب وجود دارد؛ شکل دیگر این الگو آن است که طراحان می‌خواهند داوطلبان گزینه‌ای را انتخاب کنند که کمترین معنی غلط برای واژه‌ها در آن وجود داشته باشد. از این الگوی سؤال در تمام گروه‌های آزمایشی کنکور سال‌های ۱۳۹۹ (بجز کنکور سراسری خارج عمومی) و ۱۴۰۰ استفاده شد.

این سوالات لغت ادبیات کنکور را با همدیگر مرور می‌کنیم:

۱- در کدام گزینه تعداد واژه‌هایی که غلط معنی شده، کمتر است؟ (سراسری ریاضی ۹۹)

۱) (برّ: خشک) (باره: حصار) (ویله: رها) (نژند: اندوهگین)

۲) (ایدون: اینجا) (اشباه: همانند) (وظیفه: معاش) (وبال: بار گناه)

۳) (پایمردی: استقامت) (انگاره: طرح) (ادبار: نگون‌بخت) (موالات: دوستی)

۴) (بیغوله: کنج) (پدرام: آراستن) (التهاب: زبانه و شعلۀ آتش) (آستانه: آغاز)

پاسخ: گزینۀ ۴= تنها پدرام غلط معنی شده است؛ معنای پدرام: آراسته، نیکو، شاد

دیگر گزینه‌ها:

در گزینۀ (۱) از سوالات لغت کنکور معانی برّ و ویله غلط است؛ در گزینۀ (۲) معانی ایدون، اشباه و وظیفه غلط است؛ در گزینۀ (۳) معانی پایمردی و اِدبار غلط است.

********************************************************************

۲- کدام گزینه می‌تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژه‌های زیر باشد؟ (سراسری تجربی ۹۹)

«شِبه، بعینه، بسنده، وَیله، فراز آمدن، گبر»

۱) نظیر- شایسته- زره- دلاور                                        ۲) مانند- کافی- ناله- کم‌عقلی

۳) عیناً- آراسته- حصار- نوعی لباس جنگی                        ۴) مانند- کامل- نزدیک‌آمدن- خفتان

* معانی صحیح واژگان در صورت سؤال:

مانند: بعینه (معنی دیگر: عیناً) / شِبه (معانی دیگر: مثل، همسان)

کامل: بسنده (معانی دیگر: سزاوار، شایسته، کافی)

نزدیک آمدن: فراز آمدن (معنی دیگر: رسیدن)

خفتان: گبر (معنی دیگر: نوعی جامۀ جنگی)

پاسخ: گزینۀ ۴= معانی ذکر شده در این گزینه از سوالات لغت ادبیات کنکور به ترتیب برای شبه، بسنده، فراز آمدن و گبر مناسب است.

در گزینۀ (۱) دلاور، در گزینۀ (۲) کم‌عقلی و در گزینۀ (۳) آراسته و نیز حصار نادرست است.

********************************************************************

۳- کدام گزینه می‌تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژه‌های زیر باشد؟ (سراسری انسانی ۹۹)

«ارتفاع- محظور- هویدا- واترقیدن- کربت- حریف»

۱) بهره‌ور- مانع- روشن- تحریر                             ۲) عایدات مملکت- بهره‌ور- آشکار- غم

۳) مانع- آشکار- پس‌روی کردن- همراه                   ۴) زمین‌های زراعتی- گرفتاری- اندوه- همدم

پاسخ: گزینۀ۳= معانی ذکر شده در این گزینه به ترتیب برای محظور، هویدا (معنی دیگر: روشن)، واترقیدن (معنی دیگر: تنزل کردن) و حریف (معانی دیگر: دوست و همدم) مناسب است. 

در گزینۀ (۱) بهره‌ور و تحریر، در گزینۀ (۲) عایدات مملکت و بهره‌ور، در گزینۀ (۴) زمین‌های زراعتی غلط هستند.

معنی سایر واژه‌ها در صورت سؤال :

کربت: غم، اندوه * ارتفاع: محصول زمین‌های زراعتی؛ ارتفاع ولایت: عایدات و درآمدهای مملکت

********************************************************************

۴- کدام گزینه می‌تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژه‌های زیر باشد؟  (سوالات لغت کنکور سراسری هنر ۹۹)

«مُکاری- مرمّت- مخمصه- مگسل- افسون- افسر»

۱) کرایه‌دهنده- اصلاح و رسیدگی- جادو کردن- مردانگی

۲) اصلاح و رسیدگی- مردانگی- سحر کردن- سایه

۳) کرایه‌دهنده- تاج- مردانگی- حیله‌گری

۴) اصلاح و رسیدگی- رها مکن- دیهیم- حیله کردن

پاسخ: گزینۀ ۴= معانی ذکر شده در این گزینه به ترتیب برای مرمّت، مگسل (معنی دیگر: جدا مشو)، افسر (معانی دیگر: تاج، کلاه پادشاهی)، افسون (معانی دیگر: سحر کردن، جادو کردن)

در گزینۀ (۱) و (۲) و (۳) مردانگی معنی غلط است.

معانی سایر واژگان در صورت سؤال:

مُکاری: کسی که اسب و شتر و الاغ کرایه می‌دهد یا کرایه می‌کند.

مخمصه: بدبختی و غم بزرگ، تنگنا، این واژه به معنای گرفتاری متداول شده است.

********************************************************************

۵- کدام گزینه می‌تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژه‌های زیر باشد؟  ( سوالات لغت ادبیات کنکور سراسری زبان ۹۹)   

«وبال- وزر- صباحت- فرود سرای- محجوب- خنیده»

۱) سختی و عذاب- خوب‌رویی- پوشیده- مبارک          

۲) بار سنگین- اندرونی- مستور- نامدار

۳) بارگناه- بیرونی- سفیدی رنگ انسان- مشهور          

۴) گناه- خوش‌نوا- اتاق مخصوص زن و فرزند- پنهان

پاسخ: گزینۀ ۲= معانی ذکر شده در گزینۀ ۲ به ترتیب برای وزر‌، فرودسرای (معنی دیگر: اتاقی در خانه که پست اتاقی دیگر واقع شده باشد، مخصوص زن و فرزند و خدمتگزاران)، محجوب (معانی دیگر: پنهان، پوشیده)، خنیده (معانی دیگر، مشهور، معروف) مناسب است.

در گزینۀ (۱) مبارک، در گزینۀ (۲) بیرونی و در گزینۀ (۴) خوش‌نوا غلط است.

********************************************************************

۶- کدام گزینه می‌تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژه‌های زیر باشد؟  ( سوالات لغت کنکور سراسری خارج انسانی ۹۹)

       «یم- دها- مطلق- ارک- مسحور- پایمردی»

۱) دریا- هشیار- شادمانی- شیفته                             ۲) بحر- شادمانی- قلعه- سهمگین

۳) مجذوب- بی‌شرط و قید- دریا- دژ                       ۴) قلعه- زیرکی و هوش- رها شدن- آسان گرفتن

پاسخ: گزینۀ۳= معانی ذکر شده در گزینۀ ۳ به ترتیب برای مسحور (معانی دیگر: شیفته، مفتون)، مطلق (معانی دیگر: رهاشده، آزاد)، یم، ارک (معنی دیگر: قلعه) مناسب است.

در گزینۀ (۱) هشیاری و شادمانی، در گزینۀ (۲) شادمانی و سهمگین و در گزینۀ (۴) آسان گرفتن غلط است.

معانی سایر واژه‌ها در صورت سؤال: پایمردی: خواهش‌گری و میانجی‌گری، شفاعت * دها: زیرکی و هوشمندی

********************************************************************

۷- کدام گزینه می‌تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژه‌های زیر باشد؟ ( سوالات لغت ادبیات کنکور سراسری تجربی ۱۴۰۰)

«منت- صحیفه- ابدیت- روایی- محظوظ- شگرف- آخته»

۱) چاره- کرانه- ارزش- شکر                                                  ۲) نیرومند- پایندگی- اعتبار- ارزش

۳) امکان- ساختگی- مانع- جاودانگی                                         ۴) نیرومند- بی‌کرانگی- اعتبار- نیکویی

پاسخ: در گزینۀ ۴ همۀ معانی درست آمده است.

******************************************************************

۸- کدام گزینه می‌تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژه‌های زیر باشد؟ (سراسری هنر ۱۴۰۰)

             «بی‌شائبه- تلبیس- متلألی- جمله- بالبداهه- رُفت- آوری»

۱) حیله و مکر به کار بردن- همه-  زدودن- جهت

۲) بدون اندیشۀ قبلی- دسته‌ای از مردم- سراسر- تابان

۳) بدون اندیشۀ قبلی- نیرنگ‌سازی- درخشان- دسته‌ای از مردم

۴) بی‌تردید- ارتجالاً- سراسر- بدون آلودگی و با خلوص و صداقت

پاسخ گزینۀ ۴= معنی واژه‌های بی‌شائبه، بالبداهه، جمله، آوری به درستی آمده است.

********************************************************************

۹- کدام گزینه می‌تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژه‌های زیر باشد؟  ( سوالات لغت کنکور سراسری انسانی ۱۴۰۰)

«دوال- رقعت- درایت- التهاب- باره- اذن»

۱) چرم و پوست- دانش- اسب- زیبا                              ۲) اسب- بی‌قرار- یک‌لایه- اجازه

۳) بینش- رخصت- یادداشت- چرم و پوست                     ۴) یادداشت- آگاهی- شعله- اسب تندرو

پاسخ: گزینۀ ۳= معانی لغات در صورت سؤال

دوال: چرم و پوست؛ یک دوال: یک‌لایه * رقعت: یادداشت، نامۀ کوتاه * درایت: آگاهی، دانش و بینش * التهاب: شعله‌ور شدن، برافروختن * باره: اسب * اذن: رخصت، اجازه

با توجه به اینکه این الگو در دو سوال اخیر مورد توجه طراحان سوالات لغت کنکور سراسری قرار گرفته است، باید در کنکور دهه پیش رو نیز انتظار چنین سبک سوالاتی را داشت.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست