الگو های تست لغات ادبیات کنکور سراسری و تکنیک حل مسئله

folder_openمقالات
comment4 دیدگاه
الگو های تست لغات ادبیات کنکور سراسری و تکنیک حل مسئله

بخش لغات کتاب ادبیات فارسی، شامل 4 تست در کنکور سراسری است. این تست ها می توانند به شکل ها و به الگویهای مختلفی طراحی شوند که در این مقاله به بررسی انواع  الگوهای تست لغات ادبیات کنکور سراسری و تکنیک پاسخگویی به آن ها می پردازیم. در صورتی که مایل هستید 0 تا 100 کنکور ادبیات را فقط در 13 ساعت یاد بگیرید دوره های آموزشی ادبیات کنکور را از دست ندهید.

 

به طور کلی می توان هشت الگوی متداول در طراحی تست لغات ادبیات کنکور سراسری نام برد.

الگوی اول: واژه یا معنی به ترتیب صورت سوال

مثال: معنی هر یک از واژه های زیر به ترتیب کدام است؟

((خنیده، طین، برگاشتن، اِسرا))

1)پژواک، گِل، برگشتن، گرفتاران 2)مشهور، تربت، برگشتن، دستگیرشدگان
3)پرآوازه تر، خاک، برگردانیدن، دستگیرشدگان 4)مشهور، گِل، برگردانیدن، در شب سیر کردن

پاسخ: گزینه 4

تکنیک حل مسئله : با دانستن معنای دقیق یک واژه و حذف گزینه، می توان سریع به پاسخ رسید. در این تیپ تست باید بسیار حواسمان به جزئیات باشد. مثلا در این نمونه سوال لغات ادبیات کنکور سراسری ، ((اِسرا)) با کسره آمده و نباید آن را با اُسَرا اشتباه گرفت. به این ترتیب سه گزینه به راحتی حذف می شوند.

 

الگوی دوم: واژه و معنی در گزینه

مثال: در همه گزینه ها، معنی واژه ها در مقابل آن ها درست آمده است؛ به جز:   

1)    (اندیشه: اندوه) (کنف: کناره) (کلان: رئیس) 2)    (کربت: اندوه) (اعلا:نفیس) (وجنه: چهره)
3)    (آزرم:حیا) (تنیده:درهم بافته) (دستور:مشاور) 4)    (ضجّه: شیون) (متقاعد:مجاب شده) (تطاول: ستم و تعدّی

پاسخ: گزینه 1 – کلان: دارای سن بیشتر

تکنیک حل مسئله : این تیپ تست به خصوص در دوران جمع بندی الگوی بسیار خوبی برای مرور است.

مواد هر گزینه در این گونه تست ها بالغ بر سه یا چهار مورد است که می توان یک بار دیگر با تطبیق پاسخنامه آن را مرور کرد. اغلب اوقات نیز متشکل از پر تکرارترین لغات ادبیات برای کنکور است. با دانستن تنها یک واژه نیز می توان به خوبی از پس این گونه تست های بر آمد.

 

الگوی سوم: کمانکی شمارشی

مثال: معنی چند واژه درست است؟

(زایل شدن: برطرف شدن) (استحقاق: شایسته) (افسر: صاحب منصب) (نهیب: هیبت) (نوند: اسب رنحور) (هنر: معرفت) (برافراختن: روشن کردن) (بر اثر: ردپا) (خایب: بی بهره) (راه تافتن: تغییر مسیر دادن)

1)چهار 2)پنج
3)شش 4)هفت

 

پاسخ: گزینه 3 ؛ استحقاق: شایستگی ، سزاواری / نوند: اسب تندرو / برافراختن: برافراشتن ، بلند کردن / بر اثر: به دنبال

تکنیک حل مسئله : در شمارشی ها به یکبار شمارش اکتفا نکنید و حتما دو بار چک کنید.

حواستان باشد که اسم باید به صورت اسم ، صفت نیز به صورت صفت معنا شود. مثلا “استحقاق” شایستگی معنا می دهد نه شایسته.

نکته مورد توجه دیگر در تست های لغات ادبیات کنکور سراسری توجه به جزئیات ترکیب است. مثلا در نوند باید حواسمان به ترکیب باشد که اسب تندرو معنی می دهد و نه اسب رنجور.

در این گونه تست ها حتی یک حرف هم می تواند تغییر معنای مهمی ایجاد کند؛ چنانچه برافراختن بلند کردن معنا می شود و برافروختن، روشن کردن.

لغات پرتکرار ادبیات برای کنکورالگوی چهارم : الفبایی یا شماره گذاری شده در لغات ادبیات کنکور سراسری

مثال: با توجه به واژه های زیر، در کدام موارد معنی بعضی واژه ها درست نیست؟

الف) (وجه: وجود) (پوییدن: تلاش) (محب: یار)

ب) (متقاعد: هم عقیده) (تاک: رز) (تقصیر: کوتاه)

ج) (انبان: خیک) (حریف: مبارز) (درهم: مسکوک طلا)

د) (سامان: امکان) (سرپَر زدن: توقف کوتاه) (منّت: نیکویی)

1)الف،ج 2)الف،د
3)ب،ج 4)ب،د

 

پاسخ: گزینه 3 – ب)متقاعد: مجاب شده، مجاب / تقصیر: کوتاهی، کوتاهی کردن، گناه/ ج) حریف: دوست، همدم، همراه/ درهم: درم، مسکوک نقره، که در گذشته به عنوان پول رواج داشته و ارزش آن کسری از دینار بوده است.

تکنیک حل مسئله : در این تیپ تست های لغات ادبیات برای کنکور بی برو برگرد بروید سراغ گزینه ها! گزینه ها به شما پیشنهاد می دهند که کدام موارد را بررسی کنید.

                         

الگوی پنجم: معانی مناسب برای تعداد بیشتری از واژه

مثال: کدام گزینه می تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژه های زیر باشد؟

((شِبه، بعینه، بسنده، وَیله، فراز آمدن، گبر))

1) نظیر، شایسته، زره، دلاور
2)مانند، ناله، کافی، کم عقلی
3)عینا، آراسته، حصار، نوعی لباس جنگی
4)مانند، کامل، نزدیک آمدن، خفتان

 

پاسخ: گزینه 4 – شبه: مانند، مثل، همسان (نظیر)/ بعینه: عینا، مانند/ بسنده: کافی، سزاوار، شایسته، کامل/ویله: صدا، آواز، ناله/ فراز آمدن: نزدیک آمدن، رسیدن/ گبر: نوعی جامه جنگی، خفتان

تکنیک حل مسئله : در این تیپ تست های لغات ادبیات کنکور سراسری ، گزینه ها را یکی یکی با صورت سوال تطبیق دهید و به محض دیدن اولین ناهماهنگی اگر این ناهماهنگی در گزینه های دیگر تکرار شد خیلی راحت به جواب می رسید

 

الگوی ششم: توضیح واژه

مثال: توضیح مقابل کدام واژه، نادرست است؟

1)گرته برداری: طراحی چیزی به کمک گرده یا خاکه ی زنگ یا ذغال سنگ
2)حماسه: نوعی از شعر که در آن از جنگ ها و دلاوری ها سخن می رود
3)شهناز: یکی از آهنگ های موسیقی ایرانی، گوشه ای در دستگاه شور
4)کبّاده: کمانی از جنس چوب که در دو طرف آن زنجیری وصل شود.

 

پاسخ: گزینه 4 – کباده: وسیله ای کمانی شکل در زورخانه از جنس آهن که در یک طرف آن رشته ای از زنجیر سا حلقه های آهنی متعدد قرار دارد.

تکنیک حل مسئله : به جزئیات توجه کنید و نه کلیات. بدیهی است که کلیات در معنی کردن درست آورده شده است

لغات ادبیات کنکور نظام قدیم الگوی هفتم: رابطه معنایی (مترادف، متضاد …)

مثال: مترادف واژه های ((کوشش، زمین پست، میان دو کتف،طرح اولیه)) به ترتیب، کدام است؟

1)اراده، باره، وقب، تقریظ 2)مناعت، بیغوله، غاشیه، اسلیمی
3)همت، خور، غارب، بی رنگ 4)خواست،معرکه، کُلّه، گرته برداری

 

پاسخ: گزینه 3 – همت: کوشش، خواست، بلندنظری، اراده/ خور: زمین پست، شاخه ای از دریا/ غارب: میان دو کتف/ بیرنگ: طرح اولیه

تکنیک حل مسئله : با حذف گزینه می توان راحت به پاسخ رسید. اغلب واژگانی برای این تیپ تست ها انتخاب می شود که داوطلب آن ها را با هم اشتباه می گیرد.

پس تهیه آرشیو از لغات ادبیات برای کنکور و واژه های این چنینی می تواند بسیار کمک کند. مثلا آرشیو انواع اسب ها، انواع پوشش ها، انواع اصطلاحات نقاشی و …

 

الگوی هشتم: واژه در بیت یا عبارت

مثال: معنی واژه ی مشخص شده در کدام عبارت نادرست است؟

1)شیر بفرمود تا او را بیاوردند؛ با احتیاط باز داشت و طعمه از او بازگرفت. (پس گرفت)
2)کار از دست او بگذشت؛ موش به تگ ایستاد و به نزدیک آهو آمد. (شروع کرد)
3)از خصم احتراز و مجانبت، نیکوتر و با ایشان ، انبساط و مقاربت، بهتر بوَد. (پذیرایی کردن)
4) چون سلطان برنشیند، ده هزار مَرکَب به زین و طوق زرین ایستاده شد. (سوار شد)

 

پاسخ:گزینه 3 – در اینجا انبساطبه معنی خودمانی شدن درست است

تکنیک حل مسئله : توجه به بافت جمله می تواند بهترین کمک برای ما در حل اینگونه تست های لغات ادبیات کنکور سراسری باشد.

برای یادگیری 0 تا 100 ادبیات کنکور فارسی در زمین آرایه های ادبی ، دستور زبان ، تاریخ ادبیات و قرابت مفهومی فقط به 13 ساعت زمان نیاز دارید. کافیست از بخش دوره های آموزشی ویدیویی ادبیات کنکور ، این محصول را تهیه نمایید تا هر زمان که بخواهید به آن ها دسترسی داشته باشید.

پست های مرتبط

4 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست